Algemene voorwaarden LUCHTVAARTDAG 22 april 2017 BRUSSELS AIRPORT COMPANY

 1. Door registratie voor de Luchtvaartdag op Brussels Airport accepteert de Gebruiker de hierna volgende algemene voorwaarden m.b.t. de Luchtvaartdag op 22 april 2017 bij Brussels Airport Company (verder “BAC”), met maatschappelijke zetel te Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel, ondernemingsnummer 0890.082.292 en met exploitatiezetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1930 Zaventem.
 2. Luchtvaartdag is een evenement dat georganiseerd wordt op 4 Belgische luchthavens. Omwille van veiligheidsredenen is de publiekscapaciteit op Brussels Airport beperkt. Wanneer deze is bereikt, wordt geen publiek meer toegelaten. Het registratiebewijs geeft enkel recht tot toegang tot het evenement dat op Brussels Airport georganiseerd wordt op 22 april 2017.
 3. De effectieve toegang tot de evenementlocatie wordt pas verleend als het registratiebewijs op 22 april 2017 is omgeruild tegen een polsbandje.
 4. Verlies of diefstal van het registratiebewijs behoort tot de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.
 5. Namaak van het registratiebewijs wordt gerechtelijk vervolgd. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing, is BAC of diens lasthebber gerechtigd de houder van het vervalste document de (verdere) toegang tot de Luchtvaartdag te weigeren, zonder dat de Gebruiker aanspraak kan maken op enige schadevergoeding voor schade die hij hierdoor zou lijden.
 6. Brussels Airport Company en diens lasthebber behouden zich het recht voor om de identiteit van de Gebruiker te verifiëren.
 7. De registratiebewijzen mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van BAC of diens lasthebber. Het is eveneens uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op het evenement zonder de voorafgaande toelating van BAC of diens lasthebber.
 8. De Gebruiker gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. BAC en diens lasthebber behouden zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens hebben dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Elke Gebruiker die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek aan de maatschappelijke zetel van BAC, alsook om het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden niet toe te laten door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek aan de maatschappelijke zetel van BAC of via mail naar comments@brusselsairport.be.
 9. De persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van het contract, om de Gebruiker op de hoogte te houden met betrekking tot het evenement en statistische doeleinden. Indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming werd gegeven door de Gebruiker, zullen zijn of haar gegevens ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden.
 10. Deelname aan de Luchtvaartdag gebeurt op eigen risico. Brussels Airport Company NV is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade.
 11. In de evenementlocaties geldt een rookverbod. Honden of andere huisdieren zijn niet toegelaten. Het is de Gebruikers ook niet toegestaan glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen, (hard)drugs, alcoholhoudende dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook mee te nemen naar de locatie waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken al dan niet zonder teruggave. Het niet opvolgen van de instructies van BAC of diens lasthebber hieromtrent kan aanleiding geven tot een toegangsverbod.
 12. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of anderszins ongeldig blijken te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Een nietige of anderszins ongeldige bepaling wordt geconverteerd in een wel geldige bepaling van zo veel mogelijk overeenkomstige strekking.
 13. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst m.b.t. de Luchtvaartdag, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Brussel.
 14. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden ontvangen te hebben voor het afronden van de reservatie, er tevoren kennis van genomen te hebben en ze te aanvaarden.